Top 12 # Xem Tuổi Vợ Chồng Hợp Làm Ăn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Ica-ac.com

Xem Tuổi Vợ Chồng Và Hợp Tác Làm Ăn

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa bát sát này sẽ dễ hiểu hơn, ngoài ngũ hành và tướng sinh. Cung sanh và cung phi hạp với nhau thì rất tốt. Ví dụ : đối với tuổi vợ chồng thì nên dựa vào cung sinh. #Dongtayy #Đông_tây_y

Còn đối với bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung thì nên dựa vào cung phi. Ví dụ : tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sinh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau : 1. CÀN : Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa) Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt) Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt) Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu) Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu) Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu) 2. CẤN : Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa) Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt) Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu) Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa) Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu) 3. ĐOÀI : Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa) Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt) Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt) Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu) Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu) Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu) 4. KHÔN : Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa) Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt) Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt) Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt) Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu) Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu) 5. KHẢM : Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa) Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt) Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt) Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt) Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu) Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu) 6. CHẤN : Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa) Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt) Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt) Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt) Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu) Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu) Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa) 7. TỐN : Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa) Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt) Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt) Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt) Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu) Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu) 8. LY : Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa) Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt) Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt) Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt) Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu) Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu) Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Cây Cà gai leo, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hoàng cầm, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hồng hoa, Rum, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hoàng cầm râu, Bán chi liên, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Mạch môn đông, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Nấm Linh chi, Nấm lim – Ganoderma lucidum, tác dụng chữa bệnh của Nấm

Cây Me rừng, Chùm ruột núi, Phyllanthus emblica L, và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, Streptocaulon juventas và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hà thủ ô, Hà thủ ô đỏ, Polygonum multiflorum Thumb và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hàm ếch, Trầu nước, Saururus chinensis và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Cỏ tranh, Bạch mao, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Cỏ xạ hương, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa bát sát này sẽ dễ hiểu hơn, ngoài ngũ hành và tướng sinh. Cung sanh và cung phi hạp với nhau thì rất tốt. Ví dụ : đối với tuổi vợ chồng thì nên dựa vào cung sinh. #Dongtayy #Đông_tây_y

Còn đối với bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung thì nên dựa vào cung phi. Ví dụ : tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sinh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau : 1. CÀN : Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa) Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt) Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt) Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu) Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu) Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu) 2. CẤN : Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa) Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt) Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu) Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa) Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu) 3. ĐOÀI : Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa) Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt) Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt) Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu) Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu) Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu) 4. KHÔN : Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa) Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt) Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt) Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt) Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu) Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu) 5. KHẢM : Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa) Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt) Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt) Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt) Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu) Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu) 6. CHẤN : Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa) Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt) Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt) Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt) Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu) Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu) Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa) 7. TỐN : Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa) Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt) Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt) Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt) Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu) Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu) 8. LY : Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa) Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt) Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt) Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt) Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu) Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu) Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Xem Tuổi Vợ Chồng, Tuổi Làm Ăn

00:32 10/11/2019

Xếp hạng 4.5/5 với 7 phiếu bầu

Việc chọn bạn đời và đối tác làm ăn vô cùng quan trọng đặc biệt là người vợ, người chồng. Bởi vì người vợ, người chồng là người gắn bó mật thiết như một với bản thân mỗi người, cùng ăn ở, chung sống với mình suốt cả cuộc đời. Nếu chọn được bản mệnh với những tố chất về Âm Dương, Ngũ Hành phù hợp thì hai vợ chồng sẽ được tốt lành, bản mệnh được hỗ trợ, nâng đỡ sẽ tốt hơn nhiều so với khi chưa lập gia đình.

Ngược lại, nếu những yếu tố về Âm Dương, Ngũ Hành không phù hợp sẽ làm giảm sự tốt lành của cả hai bản mệnh, hai vợ chồng sẽ vất vả, thậm chí có trường hợp không hạnh phúc đi đến đỗ vỡ về hôn nhân.

Việc chọn lựa người bạn đời với một tình yêu thực sự, hợp tính tình, và quan trọng hơn nữa là Âm Dương, Ngũ Hành phối hợp hoàn hảo thiết tưởng là một việc vô cùng cần thiết của mỗi người trước khi tiến đến hôn nhân. Để chọn lựa người vợ, người chồng cần thực hiện theo hai tiêu chí là Âm Dương và Ngũ Hành phù hợp.

Việc chọn tuổi tác bạn bè để hợp tác làm ăn, thì nên dựa bát sát này sẽ dễ hiểu hơn, ngoài ngũ hành và tương sinh. Vì đối với tuổi vợ chồng thì nên dựa vào cung sanh còn đối với bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung thì nên dựa vào cung phi.Ví dụ : tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sanh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra.

Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau : 1. CÀN : 2. CẤN : 3. ĐOÀI : 4. KHÔN : 5. KHẢM : 6. CHẤN : 7. TỐN : 8. LY :

Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Làm Ăn Cuối Năm 2022 Có Hợp Không

16-08-2017 14:26

Việc chọn bạn đời và đối tác làm ăn vô cùng quan trọng mang được tốt lành, bản mệnh được hỗ trợ, nâng đỡ sẽ tốt hơn nhiều so với khi chưa lập gia đình.

Việc chọn bạn đời và đối tác làm ăn vô cùng quan trọng đặc biệt là người vợ, người chồng. Bởi vì người vợ, người chồng là người gắn bó mật thiết như một với bản thân mỗi người, cùng ăn ở, chung sống với mình suốt cả cuộc đời. Nếu chọn được bản mệnh với những tố chất về Âm Dương, Ngũ Hành phù hợp thì hai vợ chồng sẽ được tốt lành, bản mệnh được hỗ trợ, nâng đỡ sẽ tốt hơn nhiều so với khi chưa lập gia đình.

Ngược lại, nếu những yếu tố về Âm Dương, Ngũ Hành không phù hợp sẽ làm giảm sự tốt lành của cả hai bản mệnh, hai vợ chồng sẽ vất vả, thậm chí có trường hợp không hạnh phúc đi đến đỗ vỡ về hôn nhân.

Vợ chồng hòa thuận hợp làm ăn, êm ấm

Việc chọn lựa người bạn đời với một tình yêu thực sự, hợp tính tình, và quan trọng hơn nữa là Âm Dương, Ngũ Hành phối hợp hoàn hảo thiết tưởng là một việc vô cùng cần thiết của mỗi người trước khi tiến đến hôn nhân. Để chọn lựa người vợ, người chồng cần thực hiện theo hai tiêu chí là Âm Dương và Ngũ Hành phù hợp. Xem bói tuổi vợ chồng làm ăn cuối năm 2017 có hợp không theo mệnh:

1. Vợ chồng cùng mệnh KIM thì thành ra hai kim lẫn nhau, sinh đẻ không lợi, hay khẩu thiệt tranh cãi nhau. Có khi thành ra sự ly dị.

2. Chồng KIM vợ MỘC là kim mộc khắc nhau, tâm khổ cơ hàn, chồng nam vợ bắc.

3. Chồng KIM vợ HOẢ hay cãi nhau sinh lục đục khó khăn, cửa nhà thanh bần.

4. Chồng KIM vợ THUỶ thiên duyên tác hợp. Con cháu nhiều cơ nghiệp thịnh vượng.

5. Chồng KIM vợ THỔ phu thê hoà hợp con cháu đầy đàn. Cửa nhà vui nhẻ lục súc bình an.

6. Chồng MỘC vợ MỘC quan lộc tốt con cháu đề huề. Vợ chồng hoà thuận.

7. Chồng MỘC vợ THUỶ mộc thuỷ tương sinh tài lộc thịnh vượng, con cháu nhiều, vợ chồng bách niên giai lão.

8. Chồng MỘC vợ HOẢ mộc hoả tự nhiên hợp với nhau con cháu nhiều người khá, tài bạch vượng quan lộc cũng vượng.

9. Chồng MỘC vợ THỔ thổ mộc sinh nhau, con cháu nhiều làm nên đại quý.

10. Chồng MỘC vợ KIM hai thứ khắc nhau trước hợp sau ly, con cháu bất lợi.

11. Chồng THUỶ vợ THUỶ hai thuỷ tuy không hay nhưng cũng khá điền trạch an, đầy tớ khá.

12. Chồng THUỶ vợ KIM kim thuỷ sinh tài sung sướng đến già, con cháu khá.

13. Chồng THUỶ vợ MỘC thuỷ mộc nhân duyên bách niên giai lão, đầy tớ khá, con cháu nhiều.

14. Chồng THUỶ vợ HOẢ duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà tốt, con cháu khá to.

15. Chồng THUỶ vợ THỔ tướng hình khắc nhau, vui tẻ thất thường, làm việc gì cũng khó.

16. Chồng HOẢ vợ KIM hoả kim khắc nhau, hay cãi nhau và kiện tụng, gia đình không yên.

17. Chồng HOẢ vợ MỘC hoả mộc hợp duyên, thất gia hoà hợp, phúc lộc kiêm toàn.

18. Chồng HOẢ vợ THUỶ thuỷ hoả tương khắc, vợ chồng phân ly, con chấu bất lợi, gia đạo gian nguy.

19. Chồng HOẢ vợ HOẢ hai hoả giúp nhau, nhiều khi hưng vượng, con cháu đầy đàn.

20. Chồng HOẢ vợ THỔ hoả thổ hữu duyên, tài lộc sung túc con thảo cháu hiền

21. Chồng THỔ vợ KIM phu thê hoà hợp con cháu thông minh, tài lộc sung túc.

22. Chồng THỔ vợ MỘC thổ mộc bất trung, vợ chồng phải phân ly xuất ngoại.

23. Chồng THỔ vợ THUỶ thuỷ thổ tương khắc, trước hợp sau ly sinh kế bất lợi.

24. Chồng THỔ vợ HOẢ thổ hoả đắc vị quan lộc rồi rào con cháu đông đúc.

25. Chồng THỔ vợ THỔ lưỡng thổ tương sinh, trước khó sau dễ ,lắm của nhiều con.

Tỵ – Dậu – Sửu (tạo thành Kim cuộc) Thân – Tý – Thìn (tạo thành Thủy cuộc) Dần – Ngọ – Tuất Hợi – Mẹo – Mùi (tạo thành Mộc cuộc) Nghĩa là khi các bạn nằm trong bộ nào thì làm ăn, kết duyên, giao lưu gặp những người cùng bộ sẽ rất thích hợp: Ví dụ như người tuổi hợi gặp người tuổi mùi làm ăn rất tốt.

Tuổi vợ chồng kị nhau làm ăn xung khắc

Dần – Thân – Tỵ – Hợi Thìn – Tuất – Sửu – Mùi Tý – Ngọ – Mẹo – Dậu

Khi các bạn nằm trong bộ kỵ. Gặp nhau, làm ăn sẽ không được thuận bồm xuôi gió. Ví dụ như người tuổi tý không nên làm ăn, chung chi chung với người tuổi dậu

Ngoài Tứ hành xung kể trên coi, chọn và xem ngày tốt xấu, ngày đẹp cưới hỏi theo tuổi vợ và chồng còn có Lục hại (6 tuổi khắc) đáng lưu ý sau :

Mùi – Tý gặp nhau lắm tai họa Ngọ – Sửu đối sợ không may Tỵ – Dần tương hội thêm đau đớn Thân – Hợi xuyên nhau thật đắng cay Mão – Thìn gặp nhau càng khổ não Dậu – Tuất nọ trông lắm bi ai

Người tuổi Tý nên kết bạn và làm ăn với những người tuổi Thìn, Sửu, Thân bởi những người này chính là quý nhân luôn giúp đỡ và mang đến nhiều may mắn cho bạn. Trồng nhiều cây và nuôi cá là những hoạt động mang đến cho bạn nhiều vận khí tốt đẹp. Bạn cũng cực hợp màu xanh lá vì thế nên dùng những đồ vật màu này để trang trí bàn làm việc hoặc dùng trang sức màu lục để mang lại nhiều vượng khí cho bản thân. Hãy tránh xa những người tuổi Ngọ và Mùi bởi người thuộc hai tuổi này sẽ khiến bạn gặp nhiều điều xui xẻo, bất lợi trong cuộc sống.

Tuổi Dần nên tìm gặp những người tuổi Hợi để được tạo thêm nhiều điều phúc đức cho bản thân, kết thân với tuổi Ngọ để cầu gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp đồng thời kết bạn với những ngườituổi Tuấtsẽ mang đến cho bạn nhiều vận may tài chính. Hòn non bộ, mô hình thác nước chính là những thứ mang lại nhiều vận khí tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Bạn cũng nên tránh gặp tuổi Thân, tuổi Tỵ và tránh xa dao kéo để phòng trừ những điều bất lợi cho bản thân.

Tuổi Mão nên năng giao lưu, gặp gỡ với ngườituổi Tuấtđể gặp nhiều may mắn. Kết bạn với người tuổi Hợi sẽ mang đến nhiều may mắn về đường tình duyên còn muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi thì hãy năng kết bạn với người tuổi Mùi. Nuôi chó hay sở hữu những chú lợn đất xinh xắn, đáng yêu hay bày những chậu cây xanh mướt cũng là mộtcách làmtăng nhiều sinh khí và thuận lợi cho bạn. Cần tránh xa tuổi Dậu vì họ là khắc tinh mang lại nhiều xui xẻo cho bạn.

Người tuổi Tỵ hợp với những người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Việc năng lui tới gặp gỡ, tiếp xúc với những người này sẽ mang lại nhiều điều thuận lợi, suôn sẻ cho tuổi Tỵ đặc biệt là đường công danh và tình duyên. Người tuổi Tỵ hãy năng cắm hoa, trồng cây để tăng thêm sinh khí, năng lượng cho bản thân. Tuổi Tỵ nên tránh tuổi Hợi vì găp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều bất lợi đặc biệt là sự nghiệp. Tuổi Dần cũng sẽ gây nhiều phiền toái cho bạn vì vậy hãy cẩn trọng.

Vợ chồng hợp nhau giúp phát lộc phát tài

Tuổi Mùi cực hợp với tuổi Ngọ, tuổi Hợi và tuổi Mão. Năng tiếp xúc và gặp gỡ với những con giáp này chính là cách để tuổi Mùi học hỏi và nhận được nhiều sự hỗ trợ lớn trong cuộc sống. Tuổi Mùi hợp với những nơi cây cối tốt tươi, xum xuê vì vậy nên trồng nhiều cây xanh quanh nhà hoặc thường xuyên đến công viên, đi leo núi để tăng thêm vượng khí. Tuổi Mùi kỵ với tuổi Tý và tuổi Sửu vì thế nên hạn chế gặp những người này để tránh gặp xui xẻo.

Những người cầm tinh con rồng, con rắn và con trâu là những quý nhân phù trợ mang lại cực nhiều những điều tốt đẹp cho tuổi Dậu. Ngoài ra tuổi Dậu cũng nên bày rồng, rắn, trâu để tăng thêm những vận khí tốt cho mình. Tuổi Dậu nên năng leo núi hoặc sinh sống gần núi cao để mang đến thuận lợi cho sự nghiệp. Những chậu hoa xinh xinh bày quanh nhà cũng mang lại nhiều may mắn cho tuổi Dậu trong đường tình duyên. Bạn cần tuyệt đối đề phòng những người tuổi Mão vàtuổi Tuấtvì đây chính là “khắc tinh” của bạn.

Tuổi Tuất gặp tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Dần sẽ được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Bày những chú mèo bông đáng yêu hay những chú hổ, ngựa bằng vải xinh xắn sẽ mang lại nhiều may mắn cho tuổi Tuất. Tuổi Tuất gặp tuổi Thìn và tuổi Dậu sẽ bị hai tuổi này lấn át và tạo áp lực, vì thế người tuổi Tuất hãy tránh những người cầm tinh Thìn – Dậu càng xa càng tốt.

Tuổi Hợi tiếp xúc với tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Thìn sẽ học hỏi được nhiều điều tuyệt vời và nhận được nhiều sự giúp sức to lớn từ những người này để ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Tuổi Hợi chịu khó trồng cây hay nuôi cá cũng là một cách để tăng vượng khí cho bản thân. Tuổi Hợi kỵ tuổi Tỵ và tuổi Thân vì thế nên hạn chế gặp gỡ và giao lưu với hai con giáp này để tránh gặp những điều bất lợi cho mình.

Cách Xem Phong Thủy Vợ Chồng Trong Cưới Hỏi Và Hợp Tác Làm Ăn

Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa váo bát sát này sẽ dễ hiểu hơn.Tuy ngũ hành tương sinh với nhau rất tốt nhưng còn phải hội đủ điều kiện này,đó là cung phi.Tóm lại lấy vợ xem cung sanh – hợp tác làm ăn thì xem cung phi.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau:

1. CÀN :

Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa)

Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt)

Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt)

Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)

Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)

Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu)

Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu)

Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu)

2. CẤN :

Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa)

Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt)

Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)

Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)

Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)

Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa)

Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu)

3. ĐOÀI :

Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa)

Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt)

Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt)

Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)

Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu)

Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu)

Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu)

4. KHÔN :

Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa)

Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt)

Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt)

Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt)

Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu)

Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu)

5. KHẢM :

Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa)

Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt)

Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt)

Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt)

Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu)

Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu)

6. CHẤN :

Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa)

Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt)

Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt)

Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt)

Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu)

Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu)

Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

7. TỐN :

Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa)

Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt)

Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt)

Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt)

Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu)

Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu)

8. LY :

Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa)

Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt)

Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt)

Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt)

Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu)

Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu)

Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác