Top 10 # Xem Tử Vi Vợ Chồng Theo Cung Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Ica-ac.com

Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Mệnh Cung

Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn : bị Họa hại (thật xấu)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn : bị Họa hại (thật xấu)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn : được Thiên y (thật tốt)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Khôn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn : bị Lúc sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn : được Sanh khí (thật tốt)

Xem tuoi vo chong Chồng cung Đoài lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn : bị Hoạ hại (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly : bị Lục sát (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Đoài : được Phục vị (tốt vừa)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Càn : được Phước đức (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Cấn : được Duyên niên (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Chấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Tốn : bị Lục sát (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Ly : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Cung Mệnh

Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn : đựơc Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Xem tuổi Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỷ (thật xấu)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu:

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài : bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm : được Phước đức (thật tốt)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn : bị Lúc sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn : được Phục vị (tốt vừa)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn : được Duyên niên (thật tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn : được Sanh khí (thật tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài : được Thiên y (thật tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn : bị Hoạ hại (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn : bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly : bị Lục sát (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Đoài : được Phục vị (tốt vừa)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Càn : được Phước đức (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Cấn : được Duyên niên (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khôn : được Sanh khí (thật tốt)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Chấn : bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Khảm : bị Họa hại (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Tốn : bị Lục sát (thật xấu)

Chổng cung Đoài lấy vợ cung Ly : bị Ngũ quỉ (thật xấu)

Xem Tuổi Vợ Chồng Xung Khắc Theo Cung Phi

Theo xem tuoi vo chong, hiểu biết về cung phi người ta có thể xem tuổi dựng vợ gả chồng, tu tạo gia thất, mồ mả để được kiết phước, tránh né hung họa.

Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về xem tuổi vợ chồng xung khắc theo Cung Phi

Theo xem tuổi vợ chồng, bạn bè, hùng hạp làm ăn v.v. dựa vào 3 điểm chính 1. Thập Nhị Chi: Tuổi, gồm 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, v.v. 2. Ngũ Hành: Mệnh, gồm Kim, Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ 3. Cung: mỗi tuổi có 2 cung: Cung Chính và Cung Phụ. – Cung chính gọi là cung sinh – Cung phụ gọi là cung phi. Cùng tuổi thì Nam và Nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau.

* Chú ý: Sinh mệnh và Cung Phi mệnh là hai hành khác nhau (Phi có nghĩa là chạy đi, dời đi). Cung Phi mệnh của nam và nữ cũng khác nhau. Chỉ có một số rất ít người nam và nữ có Cung Phi mệnh giống nhau thí dụ: nam và nữ sanh năm Kỷ Mùi 1979 Sinh mệnh cung Tốn/ hành Hỏa; Cung Phi mệnh nam nữ đều là cung Chấn/ hành Mộc!

Cung Phi mệnh lại chia ra làm hai loại: Cung Phi Bát Trạch và Cung Phi Bát Tự.

Trong phong thủy, bói toán, khi nói đến Cung Phi mệnh người ta ám chỉ Cung Phi Bát Trạch.

Cung Phi Bát Tự hay Bát Tự Phi Cung chỉ dùng để coi duy nhứt cho hôn nhân tác hợp. Nhưng đây cũng chỉ là phần phụ thêm vào thôi. Có nghĩa là: nếu Bát Trạch tốt, Bát Tự cũng tốt thì hôn nhân sẽ nhiều phần chắc là tốt, còn nếu hai bên đều xấu thì có thể suy ra là xấu. Nhưng cũng nên cân nhắc, phối hợp, xem xét kỹ lại những yếu tố khác, không nên quá tiêu cực. Nên nhớ chọn vợ, lấy chồng thì cái ĐỨC là quan trọng trên hết, người ăn ở thất đức thì cho dù có giàu sang tột bực cũng chỉ là tạm bợ, tai họa, bịnh hoạn sẳn sàng chờ chực để ập tới.

Cách Tính Cung Phi Bát Tự Đặc điểm của Cung Phi Bát Tự là cung của phụ nữ giống y như cung bên Cung Phi Bát Trạch, không thay đổi, không có gì khác biệt (xem bảng tra mệnh hoặc cách tính Cung Phi Bát Trạch bên dưới).

Tìm được Cung Phi Bát Tự của nữ rồi thì suy ra Cung Phi Bát Tự của người nam.

Nhớ (Hậu Thiên Bát Quái): Nhứt Khảm; Nhì Khôn; Tam Chấn; Tứ Tốn; Ngũ Trung (nam Khôn, nữ Cấn); Lục Càn; Thất Đoài; Bát Cấn; Cửu Ly.

Cung Phi Bát Tự – cách tính thứ nhất

Nếu Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ lớn hơn hay bằng 3 thì lấy 12 trừ ra.

Nếu Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ nhỏ hơn 3 thì lấy 3 trừ ra.

Thí dụ 1: Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ sanh năm 1979 là Chấn (tam Chấn = 3), thì Cung Phi Bát Tự của nam là 12 – 3 = 9 (hay xem bảng nam/nữ) cửu Ly

Thí dụ 2: Nữ sanh 1986 Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch là Khảm (nhứt Khảm =1); lấy 3 – 1 = 2 nam Cung Phi Bát Tự là nhị Khôn.

Cung Phi Bát Tự – cách tính thứ hai:

Nếu đã có số Cung Phi Bát Trạch của nam (xem cách tính bên dưới) thì lấy số đó trừ đi 3. Được số bằng 0 thì dùng 9; được số nhỏ hơn 0 tức số âm thì cộng thêm 9. Được 5 thì Cung Phi Bát Tự của người nam này là (ngũ) Khôn.

Thí dụ: theo cách tính Cung Phi Bát Trạch của người nam sanh 1979 ở dưới thì được số 3. 3-3=0 dùng số 9 (cửu) Ly chính là Cung Phi Bát Tự của người nam sanh năm này. – Còn Cung Phi Bát Tự của người nữ sanh năm 1979 cũng chính là Cung Phi Bát Trạch của người nữ, tức là Chấn.Cung Phi Bát Tự – cách tính thứ ba: xem đối chiếu sau đây cho người nam (vì người nữ thì hai bên Bát Trạch và Bát Tự giống nhau) Cung Phi Bát Trạch : Cung Phi Bát Tự

còn nam mạng thuộc Ngũ trung cung thì hai bên

Cung Phi Bát Trạch hay Bát Trạch Phi Cung bao gồm nhiều khía cạnh nên quan trọng hơn. Thường được dùng để xem hai tuổi thành hôn tốt xấu, sanh trai hợp hay gái hợp, hướng nhà đúng sai, sử dụng nhiều mặt trong phong thủy.

Cách Tính Cung Phi Bát Trạch Cung Phi Bát Trạch – cách tính thứ nhất:

Thí dụ người nữ sanh 1979: Phải tính Cung Phi của nam trước 1+9+7+9=26; cộng lại còn 1 số 2+6=8. Lấy 11-8=3. Vậy Cung Phi Bát Trạch người nam sanh 1979 sẽ là (tam) Chấn. Sau đó tính cho nữ: 15-3=12; 12 lớn hơn 9 nên 12-9=3. Vậy Cung Phi Bát Trạch của người nữ sẽ là (tam) Chấn.

Thí dụ tiếp tục: sanh năm 2000, vì không có số 9 nên khỏi bỏ. Vậy được số 2. Tức là nam sanh năm 2000 thì cung phi bát trạch Ly, gái sanh 2000 bát trạch và bát tự là Càn.

Thí dụ 3: sanh năm 2009, bỏ đi 1 số 9. Vậy còn lại số 2, nam bát trạch Ly, nữ bát trạch và bát tự Càn.

Phương hướng tốt/xấu Cung Phi Khảm Cung Phi Khôn: Cung Phi Chấn: Cung Phi Tốn: Cung Phi Càn: Cung Phi Đoài Cung Phi Cấn: Cung Phi Ly: Xét về Tuổi

Vợ chồng cùng tuổi thì hợp. Có câu: “Vợ chồng cùng tuổi, ăn rồi nằm duỗi”. Hai tuổi khắc nhau cũng có thể sống chung với nhau được nếu như Mệnh và Cung hòa hợp nhau. *****Xét về Mệnh Nên nhớ nguyên tắc này cho Mệnh: Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Tuổi vợ khắc chồng thì nghịch (xấu). Thí dụ: vợ Mệnh Thủy lấy chồng Mệnh Hỏa thì xấu, nhưng chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Hỏa thì được, vì Thủy khắc Hỏa nhưng Hỏa không khắc Thủy mà Hỏa lại khắc Kim.

Ngũ hành tương sinh (tốt): Kim sinh Thủy; Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim. Có nghĩa là chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt, vợ được nhờ vì Thủy sinh Mộc. Vợ mệnh Hỏa lấy chồng Mệnh Thổ thì chồng được nhờ vì Hỏa sinh Thổ.

Ngũ hành tương khắc (xấu): Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim. Thí dụ: vợ Mệnh Kim lấy chồng Mệnh Mộc thì không tốt, nhưng chồng Mệnh Kim lấy vợ Mệnh Mộc thì được. *****Xét về Cung: Mỗi tuổi có một cung khác nhau. Nam và Nữ có Cung Sinh giống nhau, còn Cung Phi thì khác nhau.

Đinh Tỵ (1977) Mệnh Thổ, cung sinh: Khôn; cung phi: Khôn (Nam); Khảm (Nữ)

Mậu Ngọ (1978) Mệnh Hỏa, cung sinh: Chấn; cung phi: Tốn (Nam); Khôn (Nữ)

Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hỏa, cung sinh: Tốn; cung phi: Chấn (Nam); Chấn (Nữ)

Canh Thân (1980) Mệnh Mộc, cung sinh: Khôn; cung phi: Khôn (Nam); Tốn (Nữ)

Tân Dậu (1981) Mệnh Mộc, cung sinh: Càn; cung phi: Khảm (Nam); Cấn (Nữ)

Nhâm Tuất (1982) Mệnh Thủy, cung sinh: Đoài; cung phi: Ly (Nam); Càn (Nữ)

Quý Hợi (1983) Mệnh Thủy, cung sinh: Cấn; cung phi: Cấn (Nam); Đoài (Nữ)

Giáp Tý (1984) Mệnh Kim, cung sinh: Chấn; cung phi: Đoài (Nam); Cấn (Nữ)

Ất Sửu (1985) Mệnh Kim, cung sinh: Tốn; cung phi: Càn (Nam); Ly (Nữ)

Bính Dần (1986) Mệnh Hỏa, cung sinh: Khảm; cung phi: Khôn (Nam); Khảm (Nữ)

Đinh Mẹo (1987) Mệnh Hỏa, cung sinh: Càn; cung phi: Tốn (Nam); Khôn (Nữ)

Muốn biết hai cung có xung khắc với nhau hay không thì nên biết 8 cung tốt xấu:

Nhóm nói về điềm tốt: Sinh khí, Diên niên (Phước đức), Thiên y, Phục vị (Qui hồn).

Nhóm nói về điềm xấu: Ngũ quỷ (Giao chiến), Lục sát (Du hồn), Họa hại (Tuyệt thế), Tuyệt mệnh.

Xem tuổi vợ chồng xung khắc theo Cung Phi – P2 Tuổi vợ chồng xung khắc – Hóa giải thế nào? Cung Phu-Thê ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc vợ chồng? 10 cách hóa giải cung phu thê xấu

Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Tốt Xấu Theo Cung Mệnh Năm Sinh

Tại sao cần xem tuổi vợ chồng tốt xấu?

Từ những người xa lạ họ đến với nhau và quyết định đến hôn nhân là duyên trời định. Mối quan hệ vợ chồng xây dựng nên tế bào xã hội. Khi duyên đã đến bạn khó lòng có thể tránh khỏi. Thông qua bạn sẽ xác định được mức độ xung hợp ở can chi, cung mệnh vợ chồng, v.v. Từ đó sớm tìm cách hóa giải nếu tuổi vợ chông có yếu tố xung khắc. Nhằm tránh đi những trắc trở, khó khăn, thậm chí là dẫn đến đổ vỡ. Còn nếu khi xem can chi cung mệnh tuổi vợ chồng, bói ngày sinh vợ chồng hai bạn có sự tương hợp với nhau. Thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc. Công việc làm ăn phát triển.

Bên cạnh đó xem bói vợ chồng lấy nhau giúp bạn biết được phần nào về cuộc sống hôn nhân sau này của bạn. Về những khía cạnh như tiền tài, con cái tương lai sẽ như thế nào? Từ đó bạn có thể biết cách sắp xếp lại để cân bằng mọi việc một cách tốt nhất.

Cách hóa giải tuổi xung khắc của vợ chồng

Hóa giải xung khắc theo phong thủy

Đây chính là phương pháp rất phổ biến. Với phương pháp này cách hóa giải là điều chỉnh các hướng trong căn nhà của mình. Bạn phải tuân theo đầy đủ các nguyên tắc sau đây:

Hướng nhà và hướng bàn thờ: Phải hợp tuổi với người chồng

Hướng giường ngủ, hướng bếp: Hợp tuổi với vợ

Bên cạnh đó có thể lưu ý một số yếu tố là bếp nấu có chỗ dựa, cửa phòng ngủ hướng ra đường. Bài trí đồ vật về phía bên phải, phòng vệ sinh không nên làm hai cựa. Bạn có thể mua một căn nhà mới hoặc thay đổi lại ngôi nhà đang ở. Theo phong thủy thì sẽ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Ứng với mỗi tuổi khác nhau thì sẽ có những hướng tốt xấu khác nhau. Nếu điều chỉnh hướng nhà hợp lý thì sẽ giúp cho gia đình ấm êm, hạnh phúc. Hóa giải mọi sự tương khắc để vợ chồng an tâm hơn về mặt tinh thần.

Sinh con để hóa giải xung khắc vợ chồng

Đây là phương pháp được nhiều cặp vợ chồng sử dụng. Tuy nhiên khi sinh con, cặp vợ chồng phải chọn được năm sinh cho con. Thông qua thiên can địa chi và ngũ hành bản mệnh các tuổi để chọn lựa. Từ đó bạn sẽ chọn lựa được năm sinh hợp với bố mẹ nhất. Để khi người con được sinh ra sẽ hóa giải tất cả sự tương khắc mà bố mẹ đang gặp phải. Với phương pháp này thì có thể sử dụng với mọi thành viên trong gia đình để hóa giải xung khắc mọi người trong gia đình.

Thông qua công cụ xem bói tình duyên nhân duyên vợ chồng, tuổi vợ chồng lấy nhau. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất. Qua đó để hỗ trợ bạn biết cách xem mức độ tương hợp của cả hai. Từ đó nhằm tìm cách hóa giải những xung khắc để cuộc sống hôn nhân sau này được hạnh phúc, bền lâu. Phát triển công việc một cách thuận lợi, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười.

Tags: bói tình duyên vợ chồng, bói tuổi vợ chồng, cách xem tuổi vợ chồng, duyên vợ chồng, hợp tuổi vợ chồng, tử vi vợ chồng, xem bói hợp tuổi, xem bói ngày sinh vợ chồng, xem bói nhân duyên vợ chồng, xem bói tuổi vợ chồng, xem bói tuổi vợ chồng có hợp nhau không, xem bói tuổi vợ chồng lấy nhau, xem bói vợ chồng, xem can chi vợ chồng, xem cung mệnh vợ chồng, xem cung tuổi vợ chồng, xem hợp tuổi vợ chồng qua ngày tháng năm sinh, xem tử vi tuổi vợ chồng, xem tuổi lấy vợ chồng có hợp nhau không, xem tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không, xem tuổi vợ chồng kết hôn, xem tuổi vợ chồng theo cung mệnh, xem tuổi vợ chồng theo năm sinh, xem tuổi vợ chồng tốt xấu